Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisów internetowych www.rabbit.pl, www.midiblue.pl, www.cpanet.pl zwanych dalej „Serwis”, które są zarządzane przez RABBIT Sp. z o.o., zwaną dalej „Rabbit”.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Rabbit sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 141-155, 50-428 Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000270305 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej-VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 898-211-76-75, REGON: 020472090.

2. Dane osobowe
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umów oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w usystematyzowanych zbiorach, które są zdefiniowane przez cel ich przetwarzania. Są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu • imię i nazwisko
• nazwa firmy
• adres e-mail
• numer telefonu
• numer IP
Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Serwisu (w szczególności dot. www.rabbit.pl, www.midiblue.pl, www.cpanet.pl)
Zbiór danych osobowych klientów • imię i nazwisko
• nazwa firmy
• adres siedziby
• adres e-mail
• numer telefonu
• NIP
• numer IP
Realizacja umów.
Zbiór danych osób korzystających z formularza kontaktowego • imię i nazwisko
• nazwa firmy
• adres e-mail
• numer telefonu
• numer IP
Umożliwienie kontaktu z Rabbit osobą, które zainteresowane są ofertą Rabbit.

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• odpowiednio zabezpieczone,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane przetwarzane przez Rabbit są przechowywane na wewnętrznych oraz zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych prze Rabbit.
Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Uprawnienia Użytkownika
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo poprawiania swoich danych,
• prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
• prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt z Rabbit.

4. Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownicy korzystają ze Serwisu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Serwisu. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.
W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, Administrator w sposób automatyczny może zbierać i zapisywać w dziennikach systemowych szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator może również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

5. Pliki cookies
Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Serwisu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Te pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, informujemy o przetwarzaniu plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku „ok”, lub „rozumiem”, lub potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności i plików cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

6. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Na stronach internetowych Serwisów Rabbit używane są głównie dwie kategorie plików cookies:
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich dwie kategorie:
• pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Serwisu jest niemożliwe,
• pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Rabbit na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone,
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
• pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
• pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
• pliki cookies Rabbit,
• pliki cookies podmiotów trzecich.

7. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu.

8. Pliki cookies podmiotów trzecich
Dostęp do danych cookies może posiadać również firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
• Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
• Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
• Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
• YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkownikncie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

9. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

10. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

11. Kontakt i zgłoszenia
Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych: rabbit@rabbit.pl lub +48 71 328 50 65.
Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.