Sing in

@

Recover my password

@

Sing in

To use additional services avaible on website sing in or create an account.

Publikacja protokołu z oceny i wyboru oferty z dnia 11 września 2017

Protokół z oceny i wyboru ofert złożonych na wykonanie usług w ramach projektu pt.

 „Opracowanie innowacyjnego Trójfazowego Aktywnego Filtra Harmonicznych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Protokół z oceny